ကဗ်ာ

ေက်ာဘက္က စာမ်က္ႏွာ

ကႏုကမာ

ရင္လႊာကိုခြဲ၊ အသည္းကိုယူ

ပုလဲျဖဴဟု၊ လူတို႔ဆင္ျမန္း

ၿပံဳးရႊင္လန္းစဥ္ ။

လူလို႔လည္တိုင္

အလွၿပိဳင္စဥ္ ။

ကႏုကမာ

မရူသာေတာ့

သူ႔ရင္လႊာထဲ၊ ေသြးနီရဲ၍

အသည္းမဲ့ကင္း၊ ရင္ဟင္းလင္းႏွင့္

ငိုခ်င္းခ်ရ၊ သူ႔ဘ၀အား

ေလာကလူေတြ သိပါေစ ။      ။

ေဌးၾကည္ (စလင္း)

ေၾကာ္ျငာစာ

ေၾကာ္ျငာစာ

မႏၱေလး၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ်မ္းျမသာစည္ရပ္ကြက္၊ အကြက္အမွတ္(၉၀၆-ဃ/၄၁၀)၊ ဦးပိုင္အမွတ္(၅၄)၊ ရန္ကုန္-မႏၱေလးလမ္းအေနာက္ဘက္ရွိ ဂရန္ေျမကြက္အမည္ေပါက္ေသာ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ဦးစိုးလြင္ ကြယ္လြန္သျဖင့္ အေမြဆက္ခံပုိင္ဆိုင္ေၾကာင္း စာခ်ဳပ္အမွတ္(၁၉၂၀/၂၀၁၈)ျဖင့္ အေမြဆက္ခံခဲ့ေသာ ဇနီးျဖစ္သူ ေဒၚစိန္ညိဳ (၁၃/တကန(ႏိုင္)၀၉၉၃၅၅)က အမႈတြဲအမွတ္၊ ၁၇၆၈/၂၀၁၈-၂၀၁၉ျဖင့္ သက္တမ္းတိုး၊ အမည္ေျပာင္း ေလွ်ာက္ထားလာပါသည္။ ကန္႔ကြက္လိုပါက ခိုင္လံုေသာအေထာက္အထားမ်ား၊ မွတ္ပံုတင္စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား၊ တရားရံုးဒီကရီမ်ားျဖင့္ (၁၄)ရက္အတြင္း ကန္႔ကြက္ႏိုင္ပါသည္။

ဌာနမွဴး၊ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းႏွင့္ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈဌာန

မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ

ေၾကာ္ျငာစာ

ေၾကာ္ျငာစာ

မႏၱေလး၊ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္၊ မဟာႏြယ္စဥ္ရပ္ကြက္၊ အကြက္အမွတ္ ၄၁၃-က/ အပိုင္း(၅)၊ ဦးပိုင္အမွတ္ (၄၈)၊ ၃၆လမ္းႏွင့္ ၃၇လမ္းၾကား၊ ၆၉လမ္းႏွင့္ ေငြတေခ်ာင္းေျမာင္းၾကားရွိ ဂရန္ေျမကြက္အမည္ေပါက္သူ ေဒၚေအး  ၾကည္  (၁၃/နမတ(ႏိုင္)၀၃၁၂၀၉) က ေမာင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဦးႏွင့္ ဦးမ်ိဳးျမင့္တို႔အား ေပးကမ္းမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ ဂရန္စာခ်ဳပ္တင္ျပ၍ အေပးစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရန္အတြက္ ေျမပံု၊ ေျမရာဇ၀င္ေရးကူးခြင့္ျပဳပါရန္ ေလွ်ာက္ထားလာပါသည္။ ကန္႔ကြက္လိုပါက ခိုင္လံုေသာအေထာက္ထားမ်ား၊ မွတ္ပံုတင္စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား၊ တရားရံုးဒီကရီမ်ားျဖင့္ (၁၄)ရက္အတြင္း ကန္႔ကြက္ႏိုင္ပါသည္။

ဌာနမွဴး၊ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းႏွင့္ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈဌာန၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ။

အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီပိုင္ အဆင့္ျမင့္ေစ်းခ်ိဳရွိ စက္ေလွကား(၆)စင္း ႏွင့္ ဓာတ္ေလွကား(၁)စင္းတို႔အား အသစ္လဲလွယ္တပ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ မူလတပ္ဆင္ထားေသာ စက္ေလွကား(၆)စင္းႏွင့္ ဓာတ္ေလွကား(၁)စင္းတို႔အား အၿပီးအပိုင္ ျဖဳတ္သိမ္းယူေဆာင္ရန္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ေခၚယူသြားမည္ျဖစ္ရာ ေအာက္ပါအစီအစဥ္အတိုင္း တင္ဒါတင္သြင္းႏိုင္သည္-

(က) အိတ္ဖြင့္တင္ဒါပံုစံေရာင္းခ်မည့္ရက္                      –  (၂၁-၁-၂၀၁၉)ရက္၊ (တနလၤာေန႔)

(ခ)  အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေရာင္းခ်မည့္ေနရာ                        –   ေစ်းႏွင့္သားသတ္ဌာန

ရတနာပံုေစ်း၊ ေျမေအာက္ထပ္

(ဂ) အိတ္ဖြင့္တင္ဒါပံုစံေစ်းႏႈန္း                                   –  တစ္စံုလွ်င္ ၁၀၀၀၀/-

(ဃ) အိတ္ဖြင့္တင္ဒါပံုစံ ေနာက္ဆံုးတင္သြင္းရမည့္ရက္    – ၂၀-၂-၂၀၁၉ ရက္

၉နာရီမွ ၁၆း၃၀ နာရီ အတြင္း

(င) အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ တင္သြင္းရမည့္ေနရာ                     – ေစ်းႏွင့္သားသတ္ဌာန

ရတနာပံုေစ်းေျမေအာက္ထပ္

(စ) အိတ္ဖြင့္တင္ဒါဖြင့္ေဖာက္မည့္ ေန႔ရက္ႏွင့္အခ်ိန္        – ၁-၃-၂၀၁၉ရက္၊ (၁၃း၀၀)နာရီ

(ဆ) အိတ္ဖြင့္တင္ဒါဖြင့္ေဖာက္မည့္ေနရာ                     – မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ

အစည္းအေ၀းခန္းမ

(ဇ) ဆက္သြယ္ရမည့္လိပ္စာ                                    – ဌာနမႈး၊ ေစ်းႏ်််ွင့္သားသတ္ဌာန

မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ

တင္ဒါေခၚယူေရးႏွင့္ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕

 

 

ကဗ်ာ

ျမေသြးခ်ယ္  သို႕

အို ျမေသြးခ်ယ္

အလွေရးၾကြယ္လို႔

ပ၀ါေထြးငယ္စု

ရတနာေလးႏွယ္ဥ

ခဏေလးကြယ္ ရႈဖို႔—။

အို ျမေသြးခ်ယ္

ဘ၀ေတြးနယ္ၾကား

ဘယာေဘး ကြယ္ထား

ဇရာေဆြး ဖယ္ရွား

လွေသးတယ္ ႏုလို႔ ။

အို ျမေသြးခ်ယ္

ဇာတိ၊ ဇရာ ၊ ဗ်ာတိ၊ မရဏ

ရုပ္၊ နာမ္၊ ခႏၶာ မွန္စြာမျမဲ

ပ်ိဳ ခဏ အို ၾကရ

နဂိုလွမရွိ ကိုယ္လွ၏ လို႔

ဘိဇၥ်မကဲ အနိစၥျပဳ ဖို႔ ။

အို ျမေသြးခ်ယ္

အသိ၊ သတိ  ရင္၀ယ္ညွိ

ငါ မဟုတ္ သူ မဟုတ္

အတၱနဲ႔ ဒိတၱိကို ခ်ဳပ္

၀ိပႆနာနဲ႔ ရႈကာ ျဖဳတ္စို႔ ။

ေအာင္တိုး(စိန္ျခယ္)

ကဗ်ာ

ျမၾကာ

အေတြးစိတ္နဲ႔

ေဆြးရိပ္မွာ ၾကာမေနေစလိုပါ

ၾကာပြင့္သာ လွဴပါရေစေတာ့ ဘုရား။

လူျဖစ္ျခင္း ၀ဲၾသဃၾကား

ဆႏၵမ်ား ျဖစ္မလာ

ၾကာတာလည္း မလိုတာပါ ဘုရား။

ေနစိတ္ စားစိတ္

တိတ္ဆိတ္လို႔ ေဖာ္မဲ့စြာ

မေနလိုတာလည္း ၾကာေတာ့

ၾကာပန္းလွဴျဖစ္ျပန္ေရာ ဘုရား။

ေစာင့္စားတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္

ေန႔ရက္ဆက္ ဘယ္မၾကာ

ျမန္ျမန္သာ ေပးသနားေတာ္မူပါ့

ၾကာပန္းသာ ကပ္လွဴပါရေစ ဘုရား။

ေအးျမႏု

ကဗ်ာ

အမႈိက္

– ကားႀကီး ကားငယ္ အသြယ္သြယ္ႏႇင့္

အံ့ဖြယ္လုပ္အား စည္ပင္သားတို႔

ႏိုးၾကားစုရံုး အမႈိက္က်ံဳးသည္

ၿမိဳ႕လံုးအႏွံ႔ သန္႔စင္မည္- – – ။

– အိမ္သံုး ဆိုင္သံုး ေစ်းသံုး ျပန္႔က်ယ္

ေန႔စဥ္ဆယ္လည္း ပြားျမဲ တိုးျမဲ

ဆံုးပဲမျမင္ တို႔၀န္းက်င္- – – ။

– တစ္ေယာက္အားျဖင့္ ယူေသာ္ မရ

တစ္ေသာင္းအားျဖင့္ ယူေသာ္ ရ၏

လိုလွ်င္ၾကံဆ နည္းလမ္းရ

ညီညာျဖျဖ စိတ္ထားမွ်

ေရွးကစာဆို ရင္ထဲၿပိဳခဲ့

ထိုထိုစိတ္ဓာတ္ လြန္ျမင့္ျမတ္၏

ထားအပ္စိတ္ထား မနး္ၿမိဳ႕သားတို႔

လုပ္အားျပဖို႔ ႀကိဳးစားစို႔- – – ။

– တီထြင္ၾကံဆ လိုကားရ၏

လမ္းစေဖြရွာ သံုးပါသရီးအား(3R)နည္းပညာ- – –

Reduce- – – အမႈိက္ေလွ်ာ့ခ်ပါ

Refuse- – -ျပန္သံုးပါ

Recycle- – -ေျပာင္းလဲသံုးပါ

တို႔ျပည္သူသာ အခရာ- – – ။

– နိစၥဓူ၀ ေန႔စဥ္ဘ၀

အမႈိက္ကင္းမွ ၿမိဳ႕ေတာ္လွ- – – ။

– တစ္ဦးမွ တစ္ဖြဲ႔ တစ္ဖြဲ႔မွ တစ္ရပ္

တစ္ရပ္မွ တစ္ၿမိဳ႕ တစ္ၿမိဳ႕မွ တစ္နယ္

က်ယ္သည့္အ၀န္း ေပါင္းစုခ်ဥ္းေသာ္

သန္႔ရွင္းၿမိဳ႕ေတာ္ သာဓုေခၚမည္

တူညီစ လိုက္ၾကပါစို႔- – – ။

ေမွ်ာ္ရည္ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ဆီသို႔- – – ။

(၂၀၁၉ ႏွစ္သစ္ကို ႀကိဳဆိုလ်က္- – -)

ေဒၚက္တာဆင့္စိုး

ကဗ်ာ

မိုးရဲ႕အရွင္ ေဆာင္းသခင္မ

– ေနသြားလမ္းေၾကာင္း

လွည့္ပတ္ေျပာင္း၍

မိုးေႏႇာင္းရာသီ

ဤအခါသည္

ေန႔တာတိုစျပဳလာၿပီ ။

– ေတာင္ေလကေ၀့

ေျမာက္ေလေခြ႕ေသာ္

မိုးေငြ႔လက္က်န္

၀ႆန္ဥတု

ေဆာင္းႏႇင့္လုသည္

ရတုခါမႇီ

ဤရာသီ ။

– ပ်ိဳဖ်န္းေလးသြင္

ေဆာင္းသခင္မ

ကိုယ္ထင္ျပ၍

ဆီးႏႇင္းပု၀ါ

ျဖန္႔ျခံဳခင္းေသာ္

ေဟမာန္တြင္းသို႔

ခ်ည္းႏႇင္း၀င္ေရာက္လာေခ်ၿပီ ။         ။

ခ်စ္ေ၀( ေခမာေျမ- ပုသိမ္ႀကီး)

 

 

 

 

 

ဗဟုသုတ

ဟိုက္ၿဒိဳဂ်င္စြမ္းအင္သံုး မီးရထားမ်ား တီထြင္စမ္းသပ္၊ လာမည့္ ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔အတြင္း ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေတာ့မည္

ဟိုက္ၿဒိဳဂ်င္စြမ္းအင္သံုး မီးရထားမ်ားကို ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမွ သိပၸံပညာရွင္မ်ား တီထြင္စမ္းသပ္လ်က္ရွိရာ လာမည့္ ႏွစ္ႏွစ္ ခန္႔အတြင္း လိုသေလာက္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿဗိတိသွ်တီထြင္ပညာရွင္တစ္ဦးက ထုတ္ေဖာ္ေျပာ ၾကားသည္။

ဟိုက္ၿဒိဳဂ်င္စြမ္းအင္ဆဲလ္မ်ား အဓိကအသံုးျပဳ၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ထုတ္လုပ္ကာ ေမာ္တာကို လည္ပတ္ေစၿပီး ထိုမီးရထားမ်ားကို ေရြ႕လ်ားေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။

ဟိုက္ၿဒိဳဂ်င္ႏွင့္ ေလထဲရွိ ေအာက္ဆီဂ်င္ဓာတ္ေငြ႔ ႏွစ္ခုေပါင္းစပ္မိရာမွ ေရေႏြးေငြ႔ႏွင့္ ေရတို႔ကိုသာ ေပၚထြက္လာေစမည္ျဖစ္ရာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈ လံုး၀ကင္းရွင္းမည္ဟုဆိုသည္။

၁၉၈၈ခုႏွစ္က ၿဗိတိသွ်မီးရထားဌာန၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ လွ်ပ္စစ္မီးရထားမ်ားထုတ္လုပ္ၿပီး လက္ေတြ႔စမ္းသပ္ေျပးဆြဲခဲ့ဖူးေသာ္လည္း ခရီးသည္မ်ားအၾကား လူသိနည္းခဲ့သျဖင့္ ထပ္မံထုတ္လုပ္ျခင္းမရွိေတာ့္ဘဲ အစီအစဥ္ရပ္ဆိုင္းသြားခဲ့သည္ဟု ယင္းဌာန၏ ေျပာခြင့္ရသူက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည္။ တစ္နာရီလွ်င္ ၈၇မိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္မည္ဆိုေသာ အဆိုပါ ဟိုက္ၿဒိဳဂ်င္စြမ္းအင္သံုးခရီးသည္တင္ မီးရထားအစင္းေရ ၁၀၀ ကို ၂၀၂၁ခုႏွစ္ ေစာေစာပိုင္းတြင္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၌ ထုတ္လုပ္အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ေျပာခြင့္ရသူက ဆက္လက္ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

MT

 

အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

၁။   မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ ၁၁-၁-၂၀၁၉ မွ ၁၃-၁-၂၀၁၉အထိ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ေစ်းပဲဲြေတာ္ကာလအတြင္း၌ စက္ဘီး၊ ဆုိင္ကယ္၊ ကားအပ္ႏွံခေကာက္ခံခြင့္လုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္လုိသူမ်ားသည္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ ၁၀-၁-၂၀၁၉ ရက္ေန႔ (၁၃း၀၀)နာရီ ေနာက္ဆံုးထား၍ စီမံေရးရာဌာနသုိ႔ တင္သြင္းရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၂။   အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာမ်ားအား ၈-၁-၂၀၁၉ ရက္ေန႔မွ ၁၀-၁-၂၀၁၉ (၁၂း၀၀)နာရီအထိ တစ္ေစာင္လွ်င္ က်ပ္ (၂၀၀၀)ႏႈန္းျဖင့္ စီမံေရးရာဌာန၌ ၀ယ္ယူႏုိင္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကာ္ျငာအပ္ပါသည္။

ဌာနမွဴး၊ စီမံေရးရာဌာန