မႏ ၱေလးျမိဳ ့ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ (Mandalay City Development Committee) မွ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဦးစီးဌာန (Environmental Conservation Department) သို ့တင္ျပထားေသာ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမွဳေရး ထိခိုက္မွဳဆန္းစစ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ကို အမ်ားျပည္သူ သိရွိနိုင္ရန္ ေၾကညာခ်က္

မႏ ၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး၊ ျပည္ၾကီးတံခြန္ျမိဳ ့နယ္ ေရေပးေ၀ေရးစီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ရန္ နယ္သာလန္နိုင္ငံ၊ FMO ႏွင့္ ING Bank ထံမွ ယူရို ၂၉ဒသမ ၉၆သန္းေခ်းေငြရယူေရးနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မႏ ၱေလးျမိဳ ့ ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ (Mandalay City Development Committee) မွ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဦးစီးဌာန (Environmental Conservation Department) သို ့တင္ျပထားေသာ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမွဳေရး ထိခိုက္မွဳဆန္းစစ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ PDF ဖိုင္ကို တင္ျပပါသည္။ PDF ဖိုင္ အစအဆံုး ဖတ္ရွဳ လို ပါက ေအာက္ေဖာ္ျပပါ Email တြင္ ေတာင္းခံနိုင္ပါသည္။

Email : [email protected]

summary

ေၾကာ္ျငာစာ

ေၾကာ္ျငာစာ

မႏၱေလး၊ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္၊ ေဒး၀န္းအေရွ႕ရပ္ကြက္၊ အကြက္အမွတ္ (၂၈၆)၊ ဦးပိုင္အမွတ္(၁-ဒ/၁)၊ ၃၅လမ္းႏွင့္ ၃၆လမ္းၾကား၊ ၈၆လမ္းႏွင့္၈၇လမ္းၾကားရွိ ဘိုးဘေျမကြက္ အမည္ေပါက္သူ ေဒၚျမင့္ျမင့္စန္း (၉/မနတ(ႏိုင္) ၀၁၂၆၈၄)က ေျမးမ်ားျဖစ္သည့္ ေမာင္ဘုန္းမာန္ေသြး၊ ေမာင္သစ္ညီေသြး၊ ေမာင္လင္းကာရံ၊ ေမာင္လင္းဘုန္းျမတ္တို႔အား ေပးကမ္းမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ ဘိုးဘအမည္ေပါက္ေျမပံုတင္ျပ၍ အေပးစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရန္အတြက္ေျမပံု၊ ေျမရာဇ၀င္ေရးကူးခြင့္ျပဳပါရန္ ေလွ်ာက္ထားလာပါသည္။ ကန္႔ကြက္လိုပါက ခိုင္လံုေသာအေထာက္အထားမ်ား၊ မွတ္ပံုတင္စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား၊ တရားရံုးဒီကရီမ်ားျဖင့္ (၁၄)ရက္အတြင္း ကန္႔ကြက္ႏိုင္ပါသည္။

ဌာနမွဴး၊ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းႏွင့္ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈဌာန

မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ။

ေၾကာ္ျငာစာ

ေၾကာ္ျငာစာ

မႏၱေလး၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ်မ္းျမသာစည္ရပ္ကြက္၊ အကြက္အမွတ္(၉၀၆-ဃ/၄၁၀)၊ ဦးပိုင္အမွတ္(၅၄)၊ ရန္ကုန္-မႏၱေလးလမ္းအေနာက္ဘက္ရွိ ဂရန္ေျမကြက္အမည္ေပါက္ေသာ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ဦးစိုးလြင္ ကြယ္လြန္သျဖင့္ အေမြဆက္ခံပုိင္ဆိုင္ေၾကာင္း စာခ်ဳပ္အမွတ္(၁၉၂၀/၂၀၁၈)ျဖင့္ အေမြဆက္ခံခဲ့ေသာ ဇနီးျဖစ္သူ ေဒၚစိန္ညိဳ (၁၃/တကန(ႏိုင္)၀၉၉၃၅၅)က အမႈတြဲအမွတ္၊ ၁၇၆၈/၂၀၁၈-၂၀၁၉ျဖင့္ သက္တမ္းတိုး၊ အမည္ေျပာင္း ေလွ်ာက္ထားလာပါသည္။ ကန္႔ကြက္လိုပါက ခိုင္လံုေသာအေထာက္အထားမ်ား၊ မွတ္ပံုတင္စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား၊ တရားရံုးဒီကရီမ်ားျဖင့္ (၁၄)ရက္အတြင္း ကန္႔ကြက္ႏိုင္ပါသည္။

ဌာနမွဴး၊ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းႏွင့္ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈဌာန

မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ

ေၾကာ္ျငာစာ

ေၾကာ္ျငာစာ

မႏၱေလး၊ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္၊ မဟာႏြယ္စဥ္ရပ္ကြက္၊ အကြက္အမွတ္ ၄၁၃-က/ အပိုင္း(၅)၊ ဦးပိုင္အမွတ္ (၄၈)၊ ၃၆လမ္းႏွင့္ ၃၇လမ္းၾကား၊ ၆၉လမ္းႏွင့္ ေငြတေခ်ာင္းေျမာင္းၾကားရွိ ဂရန္ေျမကြက္အမည္ေပါက္သူ ေဒၚေအး  ၾကည္  (၁၃/နမတ(ႏိုင္)၀၃၁၂၀၉) က ေမာင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဦးႏွင့္ ဦးမ်ိဳးျမင့္တို႔အား ေပးကမ္းမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ ဂရန္စာခ်ဳပ္တင္ျပ၍ အေပးစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရန္အတြက္ ေျမပံု၊ ေျမရာဇ၀င္ေရးကူးခြင့္ျပဳပါရန္ ေလွ်ာက္ထားလာပါသည္။ ကန္႔ကြက္လိုပါက ခိုင္လံုေသာအေထာက္ထားမ်ား၊ မွတ္ပံုတင္စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား၊ တရားရံုးဒီကရီမ်ားျဖင့္ (၁၄)ရက္အတြင္း ကန္႔ကြက္ႏိုင္ပါသည္။

ဌာနမွဴး၊ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းႏွင့္ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈဌာန၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ။

အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီပိုင္ အဆင့္ျမင့္ေစ်းခ်ိဳရွိ စက္ေလွကား(၆)စင္း ႏွင့္ ဓာတ္ေလွကား(၁)စင္းတို႔အား အသစ္လဲလွယ္တပ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ မူလတပ္ဆင္ထားေသာ စက္ေလွကား(၆)စင္းႏွင့္ ဓာတ္ေလွကား(၁)စင္းတို႔အား အၿပီးအပိုင္ ျဖဳတ္သိမ္းယူေဆာင္ရန္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ေခၚယူသြားမည္ျဖစ္ရာ ေအာက္ပါအစီအစဥ္အတိုင္း တင္ဒါတင္သြင္းႏိုင္သည္-

(က) အိတ္ဖြင့္တင္ဒါပံုစံေရာင္းခ်မည့္ရက္                      –  (၂၁-၁-၂၀၁၉)ရက္၊ (တနလၤာေန႔)

(ခ)  အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေရာင္းခ်မည့္ေနရာ                        –   ေစ်းႏွင့္သားသတ္ဌာန

ရတနာပံုေစ်း၊ ေျမေအာက္ထပ္

(ဂ) အိတ္ဖြင့္တင္ဒါပံုစံေစ်းႏႈန္း                                   –  တစ္စံုလွ်င္ ၁၀၀၀၀/-

(ဃ) အိတ္ဖြင့္တင္ဒါပံုစံ ေနာက္ဆံုးတင္သြင္းရမည့္ရက္    – ၂၀-၂-၂၀၁၉ ရက္

၉နာရီမွ ၁၆း၃၀ နာရီ အတြင္း

(င) အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ တင္သြင္းရမည့္ေနရာ                     – ေစ်းႏွင့္သားသတ္ဌာန

ရတနာပံုေစ်းေျမေအာက္ထပ္

(စ) အိတ္ဖြင့္တင္ဒါဖြင့္ေဖာက္မည့္ ေန႔ရက္ႏွင့္အခ်ိန္        – ၁-၃-၂၀၁၉ရက္၊ (၁၃း၀၀)နာရီ

(ဆ) အိတ္ဖြင့္တင္ဒါဖြင့္ေဖာက္မည့္ေနရာ                     – မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ

အစည္းအေ၀းခန္းမ

(ဇ) ဆက္သြယ္ရမည့္လိပ္စာ                                    – ဌာနမႈး၊ ေစ်းႏ်််ွင့္သားသတ္ဌာန

မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ

တင္ဒါေခၚယူေရးႏွင့္ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕

 

 

အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

၁။   မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ ၁၁-၁-၂၀၁၉ မွ ၁၃-၁-၂၀၁၉အထိ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ေစ်းပဲဲြေတာ္ကာလအတြင္း၌ စက္ဘီး၊ ဆုိင္ကယ္၊ ကားအပ္ႏွံခေကာက္ခံခြင့္လုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္လုိသူမ်ားသည္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ ၁၀-၁-၂၀၁၉ ရက္ေန႔ (၁၃း၀၀)နာရီ ေနာက္ဆံုးထား၍ စီမံေရးရာဌာနသုိ႔ တင္သြင္းရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၂။   အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာမ်ားအား ၈-၁-၂၀၁၉ ရက္ေန႔မွ ၁၀-၁-၂၀၁၉ (၁၂း၀၀)နာရီအထိ တစ္ေစာင္လွ်င္ က်ပ္ (၂၀၀၀)ႏႈန္းျဖင့္ စီမံေရးရာဌာန၌ ၀ယ္ယူႏုိင္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကာ္ျငာအပ္ပါသည္။

ဌာနမွဴး၊ စီမံေရးရာဌာန

အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

၁။      မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔၊ မႏၱေလးၿမိဳ႔ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ စီမံခန္႔ခြဲပုိင္ခြင့္ရွိေသာ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႔နယ္၊ လမ္းႏွင့္ လမ္းေထာင့္ရွိ အေဆာက္အအံု၏ ပထမထပ္ သီရိမဂၤလာခန္းမအား အိတ္ဖြင့္တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ငွားရမ္းသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

၂။      အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္းလုပ္ငန္းအား ေအာက္ပါအတုိင္း က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္-

(က)    ေလွ်ာက္လႊာ စတင္ေရာင္းခ်မည့္ေန႔ရက္                –        ၇-၁-၂၀၁၉ ရက္

(ခ)     ေလွ်ာက္လႊာေနာက္ဆံုးအပ္ႏွံရမည့္ေန႔ရက္/အခ်ိန္    –        ၂၅-၁-၂၀၁၉ ရက္၊  ၁၂း၀၀ နာရီ

(ဂ)     အိတ္ဖြင့္တင္ဒါက်င္းပမည့္ေနရာ                         –       မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေ

ရးေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းခန္းမ

(ဃ)    တင္ဒါဖြင့္ေဖာက္စစ္ေဆးမည့္ရက္/အခ်ိန္              –        ၂၈-၁-၂၀၁၉ ရက္၊ ၁၃း၀၀ နာရီ

၃။     အထက္ပါတင္ဒါေလွ်ာက္လႊာ တစ္စံုလွ်င္က်ပ္ ၂၀၀၀/-ႏႈန္းျဖင့္ ၀ယ္ယူႏုိင္ပါသည္။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား သိရွိလုိပါက မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ စီမံေရးရာဌာန၊ ဖုန္း-၀၂-၄၀၆၄၇၅၀ သုိ႔ ရံုးခ်ိန္အတြင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။

တင္ဒါေကာ္မတီ

မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ

အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

၁။      မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႔၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ တင္ဒါေကာ္မတီသည္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ စီမံခန္႔ခဲြပုိင္ခြင့္ရွိေသာ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႔နယ္၊ ၿမိဳ႔သစ္အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္၊ အကြက္အမွတ္(တ-၇)၊ သိပၸံလမ္း၊ ၆၉လမ္း ႏွင့္ လမ္း၇၀ၾကားရွိ Mandalay Convention Centre အား ႏွစ္ရွည္ငွားရမ္းခ်ထားရန္အတြက္ ျပည္တြင္း/ျပည္ပကုမၸဏီမ်ားအား အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ တင္သြင္းႏုိင္ရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

၂။      အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္းလုပ္ငန္းအား ေအာက္ပါအတုိင္း က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာ(၁)စံုလွ်င္ ၅၀၀၀၀ိ/-ႏႈန္းျဖင့္ ၀ယ္ယူႏုိင္ပါသည္။ သိရွိလုိေသာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ စီမံေရးရာ ဌာန၊ ဖုန္း ၀၂-၄၀၆၄၇၅၀ သုိ႔ ရံုးခ်ိန္အတြင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္-

(က)    အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာ             –        ၇-၁-၂၀၁၉ ရက္

စတင္ေရာင္းခ်မည့္ရက္

(ခ)     တင္ဒါတင္သြင္းရမည့္ေနာက္ဆံုး      –        ၂၅-၁-၂၀၁၉ ရက္

ရက္/အခ်ိန္                                           (၁၂း၀၀)နာရီ

(ဂ)     အိတ္ဖြင့္တင္ဒါက်င္းပမည့္ေနရာ       –        မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ

အစည္းအေ၀းခန္းမ

(ဃ)    တင္ဒါဖြင့္ေဖာက္စစ္ေဆးမည့္ရက္/    –        (၂၈-၁-၂၀၁၉) ရက္

အခ်ိန္                                                  (၉း၀၀)နာရီ

တင္ဒါေကာ္မတီ

မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ

 

သတင္း

ၿမိဳ႕ေတာ္သာယာလွပေရး အတြက္လမ္းမီးတုိင္မ်ားေပးလွဴ

မႏ ၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက မႏ ၱေလးၿမိဳ႕ကုိဘက္စုံမွာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါသည္။ ယင္းသုိ႔ေဆာင္ရြက္ၾကရာတြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိလမ္းမမ်ား၊ လမ္းသြယ္မ်ား အားလုံးကုိ ညအခ်ိန္တြင္ အေမွာင္ထု မဖုံးလႊမ္းေစေရးအတြက္ လမ္းမီးမ်ားတပ္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းလည္း ပါ၀င္ပါသည္။

လမ္းမီးမ်ားတပ္ဆင္ရာတြင္ လမ္း၏ အေနအထား၊ လမ္းအက်ယ္ကုိ အေျခခံၿပီး LED မီးလုံးမ်ားကုိ ၀ပ္အားမည္မွ်အသုံးျပဳရမည္၊ မီးတုိင္အျမင္႔မည္မွ်ရွိရမည္၊ မီးလုံးမ်ားကုိ လမ္းေဘးတစ္ဘက္တစ္ခ်က္တြင္ Single Arm မီးတုိင္စုိက္ၿပီး ၊ လမ္းလယ္တြင္ မီးတုိင္စုိက္ထူၿပီး Double Arm မီးတုိင္စုိက္မွ အလင္းေရာင္လုံေလာက္မည္လား Streetlight Techenology ေခၚ လမ္းမီးမ်ားထြန္းညွိပုံ နည္းပညာျဖင္႔တြက္ခ်က္ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

လမ္းမီးမ်ားစုိက္ထူထြန္းညွိေပးသျဖင္႔ ညအေမွာင္တြင္ အလင္းေရာင္ေကာင္းစြာရရွိၿပီး ယာဥ္မ်ားသြားလာမွဳ အဆင္ေျပကာ ယာဥ္အႏ ၱရာယ္ေလ်ာ႔ပါးျခင္း၊ ရာဇ၀တ္မွဳမ်ား က်ဆင္းျခင္း၊ မိသားစုမ်ား ညအခ်ိန္မွာ လုံၿခံဳစိတ္ခ်စြာ သြားလာနိဳင္သျဖင္႔ အပမ္းေျဖ အျပင္ထြက္သြားလာလည္ပတ္နိဳင္ျခင္း စသည္႔ အက်ိဳးမ်ား ရရွိၾကပါသည္။

အထက္ပါအတုိင္း အက်ိဳးမ်ားရရွိသည္ကုိသိျမင္ျခင္း၊ မႏ ၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ႏွင္႔ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ အားေပးေထာက္ခံၿပီး ျပည္သူလူထုက အတူပူးေပါင္းလက္တဲြပါ၀င္လုိသည္႔ ဆႏၵမ်ား ေပၚေပါက္လာၾကပါသည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ေဒါက္တာရဲလြင္၊ ေဒါက္တာလွမ်ိဳးခင္၊ သား ေဒါက္တာ နိဳင္လြင္တုိ႔ မိသားစုက (၃၅)လမ္း (၆၂)လမ္းမွ (၆၇)လမ္းအထိ လမ္းမီးတုိင္မ်ား လွဴဒါန္းသည္႔သတင္းကုိ ေတြ႔ျမင္သည္႔အခါ ျပည္သူလူထုကလည္း လမ္းမီးမ်ား လွဴဒါန္းလုိၾကေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေျပာၾကား လာၾကပါသည္။ ယင္းသုိ႔ လွဴဒါန္းၾကသူမ်ားမွာ မႏ ၱေလးၿမိဳ႕ကသာမက အျခားၿမိဳ႕မ်ားႏွင္႔ နိဳင္ငံရပ္ျခားေရာက္ ျမန္မာမ်ားပါ ပါ၀င္သည္။

လွဴဒါန္းလုိသူမ်ား မ်ားစြာေပၚေပါက္လာသျဖင္႔ မႏ ၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက မီးတိုင္တစ္ တိုင္အတြက္္ကုန္က်စားရိတ္ကို တြက္ခ်က္ေပးပါသည္။ တြက္ခ်က္သည့္အခါ အလွဴရွင္သက္သာ ေအာင္လိုအပ္သည္႔ ဓာတ္တိုင္၊ LED မီးသီး၊ concrete footing ဖိုး ႏွင္႔ ( ျပင္ပက လုပ္သားငွားရေသာ) ေျမက်င္းတူးခကုိ သာ တြက္ခ်က္သည္။ မီးႀကိဳး လမ္းလယ္ကၽြန္းငယ္ ၊ breaker, timer အတြက္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္က က်ခံသည္။ တပ္ဆင္မွဳ က်ြမ္းက်င္ပညာရွင္အျဖစ္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား၏ လုပ္အားျဖင္႔ ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ မီးတုိင္၊ မီးလုံးမ်ားကုိ ကုမၸဏီက တိုက္ရိုက္၀ယ္ရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္သည္႔အတြက္ မီးလုံးမ်ား ႏွစ္ဘက္ပါသည္႔ လမ္းလယ္မီးတိုင္ double arm တစ္ခုကို ၁၀သိန္း၊ မီးသီးတစ္လံုးပါသည္႔လမ္းေဘးမီးတိုင္ Single Arm တစ္ခုကို ၇သိန္းခြဲသာ သတ္မွတ္ပါသည္။ မီးလုံးမ်ားမွာ (၇)ႏွစ္ အာမခံ ျဖစ္သည္။

လွဴဒါန္းလုိသူမ်ားအေနျဖင္႔ တစ္တိုင္ခ်င္းလွဴနိဳင္ သလိုမိမိေနထုိင္ရာလမ္းအတြက္လည္း စုေပါင္းလွဴလုိ ကလည္းလွဴနိဳင္ၾကပါသည္။ မီးတုိင္ေဟာင္း မီးလုံးေဟာင္းမ်ားကုိလည္း လမ္းမီးမရွိေသးေသာ လမ္းမ်ားတြင္ ေျပာင္းေရႊ႕တပ္ဆင္သျဖင္႔ မီးတုိင္အလွဴရွင္မ်ားက ကုသုိလ္ႏွစ္ခုကုိ တစ္ၿပိဳင္တည္းရရွိၾကသည္။ အလွဴရွင္မ်ား အမည္ကုိ ေပးလွဴသည္႔မီးတုိင္တြင္ စတီးပလိပ္ျပားျဖင္႔ ေရးထုိး မွတ္တမ္းတင္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ဦးတင္ေမာင္၊ ေဒၚနန္းလွစိန္ မိသားစုတုိ႔က က်ံဳးေျမာက္ဘက္ႏွင္႔ အေနာက္ဘက္တြင္ Double Arm ( ၁၂၆)တုိင္၊ ရ၈လမ္း ( သိပၸံလမ္းမွ တံခြန္တုိင္အ၀ုိင္းအထိ) Double Arm (၂၀၃) တုိင္ ၊စုစုေပါင္း ( ၃၂၉)တုိင္ ေပးလွဴပါသည္။ ေဒါက္တာ လင္းသူဟန္ ( ZHM Co., Ltd) က (၁၄)လမ္း ( လမ္း၈၀မွ ၈၆လမ္းအထိ)၊ ၂၆-၆၆ လမ္းေထာင္႔၊ ၂၆-၈၀ လမ္းေထာင္႔၊ အစုိးရ အဖဲြ႔ရုံးပတ္လည္ ေနရာမ်ားအတြက္ Single Arm  ေပးလွဴသည္။ ဦးသက္နိဳင္ထြန္း ( MT Electronics) က မႏ ၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ရုံးပတ္လည္အတြက္ Single Arm ( ၁၀) တုိင္ ေပးလွဴခဲ႔ပါသည္။

(မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ)

မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ

မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္၀န္မီနီမာရသြန္ၿပိဳင္ပဲဲြ(၂၀၁၉)အား ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ(၄)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည္။