က်န္းမာေရး

၁၉-၁၁-၂၀၁၈ ရက္ေန႔ထုတ္ မႏၱေလးေန႔စဥ္သတင္းစာတြင္ပါရွိေသာ က်န္းမားေရးေဆာင္းပါးမွ

ေရေႏြးျဖင့္ တစ္နာရီၾကာ ေရခ်ိဳးလွ်င္ ေသြးထဲရွိ သၾကားဓာတ္ ေလ်ာ့က်ေစမည္

ေရေႏြးျဖင့္ တစ္နာရီၾကာမွ်စိမ္ၿပီး ေရခ်ိဳးလွ်င္ ေသြးထဲရွိ သၾကားဓာတ္ကုိ ေလ်ာ့က်ေစသည္ဟု ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံမွ သိပၸံပညာရွင္မ်ား မၾကာေသးမီက ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ၃၈ ဒီဂရီ အပူေပးထားေသာ ေရေႏြးကန္ထဲတြင္ စိမ္ခ်ိဳးျခင္းေၾကာင့္ ၁၅မိနစ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္း၊ ေသြးဖိအားႏွင့္ကုိယ္ခႏၶာ၏အပူခ်ိန္ ေျပာင္းလဲလာသည္ကိုေတြ႕ရေၾကာင္း ဦးေဆာင္သုေတသီ ပါရဂူဘြဲ႕ႀကိဳေက်ာင္းသား ဟုတ္စထရာက ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။ ေရေႏြးကန္ထဲ၌ နားနား ေနေန ေရခ်ိဳးေနစဥ္အတြင္း ေရခ်ိဳးသူ၏ ေသြးထဲရွိ သၾကားဓာတ္ေလ်ာ့က်သြားသည္မွာလည္း ထူးျခားေၾကာင္း ၄င္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။ အဆုိပါ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခင္အပတ္က ထုတ္ေ၀ေသာ အသံုးခ် ဇီ၀ကမၼေဗဒဂ်ာနယ္တြင္ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားသည္။

T-Set

က်န္းမာေရး

၁၉-၁၁-၂၀၁၈ ရက္ေန႔ထုတ္ မႏၱေလးေန႔စဥ္သတင္းစာတြင္ပါရွိေသာ က်န္းမားေရးေဆာင္းပါးမွ

ေရေႏြးျဖင့္ တစ္နာရီၾကာ ေရခ်ိဳးလွ်င္ ေသြးထဲရွိ သၾကားဓာတ္ ေလ်ာ့က်ေစမည္

ေရေႏြးျဖင့္ တစ္နာရီၾကာမွ်စိမ္ၿပီး ေရခ်ိဳးလွ်င္ ေသြးထဲရွိ သၾကားဓာတ္ကုိ ေလ်ာ့က်ေစသည္ဟု ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံမွ သိပၸံပညာရွင္မ်ား မၾကာေသးမီက ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ၃၈ ဒီဂရီ အပူေပးထားေသာ ေရေႏြးကန္ထဲတြင္ စိမ္ခ်ိဳးျခင္းေၾကာင့္ ၁၅မိနစ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္း၊ ေသြးဖိအားႏွင့္ကုိယ္ခႏၶာ၏အပူခ်ိန္ ေျပာင္းလဲလာသည္ကိုေတြ႕ရေၾကာင္း ဦးေဆာင္သုေတသီ ပါရဂူဘြဲ႕ႀကိဳေက်ာင္းသား ဟုတ္စထရာက ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။ ေရေႏြးကန္ထဲ၌ နားနား ေနေန ေရခ်ိဳးေနစဥ္အတြင္း ေရခ်ိဳးသူ၏ ေသြးထဲရွိ သၾကားဓာတ္ေလ်ာ့က်သြားသည္မွာလည္း ထူးျခားေၾကာင္း ၄င္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။ အဆုိပါ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခင္အပတ္က ထုတ္ေ၀ေသာ အသံုးခ် ဇီ၀ကမၼေဗဒဂ်ာနယ္တြင္ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားသည္။

T-Set