ေၾကာ္ျငာ

အသိေပးေၾကျငာျခင္း

      မႏၱေလးၿမိဳ႔ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ နယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လမ္းမ်ားအား ယခင္တစ္လမ္းေမာင္းသတ္မွတ္ထားရာမွ ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ(၂)ရက္ေန႔မွစ၍ ႏွစ္လမ္းေမာင္းသတ္မွတ္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္-

၁။   ၈၁လမ္း၊ ၄၂လမ္းႏွင့္ မဟာမုနိဘုရားႀကီးအေရွ႕ဘက္မုခ္ၾကား

၂။   ၄၂လမ္း၊ ၈၁လမ္းႏွင့္ ၈၄လမ္းၾကား

၃။   ၄၅လမ္း၊ ၈၁လမ္းႏွင့္ ၈၄လမ္းၾကား

၄။   ရတနာပူရျပတုိက္လမ္း၊ ရန္-မန္းလမ္းႏွင့္ မဟာမုနိဘုရားႀကီးအေရွွ႕ဘက္မုခ္ၾကား

မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ

အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

၁။      မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ စက္ရံုႏွင့္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဌာနတြင္ အသံုးျပဳရန္ Octane 92 (၁၀၀၀၀)ဂါလန္ႏွင့္ ပရီမီယမ္ဒီဇယ္ဆီ (၂၅၀၀၀)ဂါလန္၀ယ္ယူရန္အတြက္ ေအာက္ပါအစီအစဥ္အတုိင္း အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚရမည္ ျဖစ္ပါသည္-

(က)    တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာစတင္ေရာင္းခ်မည့္ရက္   –        ၂၆-၁၂-၂၀၁၈

(ခ)     တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာပိတ္မည့္ရက္                –        ၂၈-၁၂-၂၀၁၈

(ဂ)     ေလွ်ာက္လႊာေရာင္းခ်မည့္ေနရာ                 –        ၆၂လမ္း၊ စက္ရံုႏွင့္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဌာန

(ဃ)    အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေဆာင္ရြက္မည့္ေန႔ရက္/အခ်ိန္-        ၃-၁-၂၀၁၉ရက္၊ ေန႔လည္(၁၅း၀၀)နာရီ

(င)     အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေဆာင္ရြက္မည့္ေနရာ           –        ၂၆လမ္း၊ ၇၁လမ္းႏွင့္၇၂လမ္းၾကား၊

မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ

(၆)ထပ္ေဆာင္အစည္းအေ၀းခန္းမ

(စ)     တင္ဒါ(၁)စံုေရာင္းေစ်းႏႈန္း                        –        ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးလွ်င္ က်ပ္ ၁၀၀၀၀/-

၂။     တင္ဒါရရွိသူသည္ တည္ဆဲဥပေဒအရ ေပးေဆာင္ရမည့္ အခြန္အခမ်ားအားလံုးကို ေပးေဆာင္ရမည္။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိလုိပါက ဌာနမွဴး၊ စက္ရံုႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဌာန ဖုန္းနံပါတ္၊ ၀၂-၈၀၁၅၇၊ ၀၂-၈၁၃၁၆ သုိ႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏုိင္ပါသည္။

ဌာနမွဴး၊ စက္ရံုႏွင့္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဌာန

 

အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

၁။      မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ သန္႔ရွင္းေရးဌာနမွ အမိႈက္သိမ္းသံကန္ (Tank Carrier) မ်ား ၀ယ္ယူလုိပါသည္။

၂။      သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ အမိႈက္သိမ္း သံကန္ (Tank Carrier)မ်ား တင္သြင္းေရာင္းခ်လုိသူ မ်ားမွ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတုိင္း အိတ္ဖြင့္တင္ဒါတင္သြင္းႏုိင္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္-

(က)    အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာ             –        ၁၅-၁-၂၀၁၉(အဂၤါေန႔)

စတင္ေရာင္းခ်မည့္ရက္

(ခ)     အိတ္ဖြင့္တင္ဒါတင္သြင္းရန္             –        ၂၆-၂-၂၀၁၉(အဂၤါေန႔)

စာရင္းေပးသြင္းရမည့္ေန႔/အခ်ိန္

(ဂ)     အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေဆာင္ရြက္မည့္ေန႔     –        ၂၇-၂-၂၀၁၉(ဗုဒၶဟူးေန႔)

(ဃ)    အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေဆာင္ရြက္မည့္ေနရာ-         မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ

၃။     အထက္ပါတင္ဒါပံုစံမ်ားကုိ တစ္စံုလွ်င္က်ပ္ ၅၀၀၀/-ႏႈန္းျဖင့္ ရံုးခ်ိန္အတြင္း သန္႔ရွင္းေရး ဌာန(နန္းေရွ႔ေစ်းအေပၚထပ္)တြင္ ၀ယ္ယူႏုိင္ပါသည္။ (အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား သိရွိ လုိပါက ဖုန္း-၀၂-၄၀၇၂၀၀၃)သုိ႔ စံုစမ္းႏုိင္ပါသည္။

သန္႔ရွင္းေရးဌာန

မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ