ႏိုင္းႏိုင္း စ ေန

လူတိုင္းရဲ႕ ဘဝ ေနနည္း၊ ရွင္သန္နည္းက မတူၾကပါဘူး၊
ကိုယ္သာ စိတ္လက္ခ်မ္းသာ ေပ်ာ္ရႊင္ေနမယ္ဆိုရင္
အရာအားလံုး ထိုက္တန္ပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *