အမာရ ြတ္ ေပ်ာက္ကင္းေစ သော ၾကက္ သ ြန္ နီ

ၾကက္သ ြန္နီကို ထက္ျခမ္းျခမ္းၿပီး အမာရ ြတ္ေပါ ပ ြတ္ေပးၿပီး ၁၀မိနစ္ၾကာ ထားၿပီး ေရ ေႏြးျဖင့္ ေဆးေၾကာပါ ။ ေန ့တိုင္းလုပ္ေပးပါက အမာရ ြတ္ အမညး္စက္မ်ား ေပ်ာက္ကင္းေစပါသည္ ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *