ဝိတ္က်ဖို႔ရန္ စားသင့္ေသာ အ ေကာင္းဆံုး အစားအစာမ်ား

၁။ ၾကက္ဥ

ၾကက္ဥျပဳတ္ကို မနက္စာ အျဖစ္ထည့္စားသံုးတဲ့သူေတ ြ ဟာ ေနာက္ထပ္ ေန႔လည္စာ ညစာ ေတြ စားရာမွာ ပမာဏနညး္နည္းပဲ စားႏိုင္သည္ကို ေတ ြ ့ရွိရပါသည္ ။

၂။ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး

ပဲေတ ြမွာ ပ႐ိုတိန္းႏွင့္ အမွ်င္ဓာတ္ ၾက ြယ္၀စြြာ ပါ၀င္ၿပီး ဆာေလာင္မႈ ေလ်ာ့ခ် ေပးၿပီး ဗိုက္ျပည့္တင္းေစတေဲ့အတ ြက္ ဝိတ္က်ရာမွာ မ်ားစ ြာ အ ေထာက္ အ ကူ ေပး ပါသည္ ။

၃။ အ ေစ့ အဆံ အမ်ိဳးမ်ိဳး

ဖ႐ုံေစ့ ေနၾကာေစ့ေတ ြမွာ ပ႐ိုတိန္းေတ ြ အမွ်င္ဓာတ္ေတ ြ ႏွလံုးက်န္းမာေရးအတ ြက္ ေကာင္းမ ြန္ေသာ အဆီမ်ား ပါ၀င္ပါသည္ ။

၄။ ေထာပတ္သီး

ေထာပတ္သီး စားသံုးသူေတ ြမွာ ေသ ြး တ ြင္း သၾကားဓာတ္ တျခားသူေတ ြထက္ ပိုနည္းသည္ကို ေတ ြ ့ရပါတယ္တဲ့ ကဲ ဒါေလးက ေတာ့ ေထာပတ္သီးႀကိဳက္သူေတ ြ အတ ြက္ သတင္းေကာင္းေလးပါပဲ ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *