မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေတာ္ခမ္း မတြင္ကင္းေထာက္လူငယ္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္တက္ေရာက္

https://scontent-lht6-1.xx.fbcdn.net/v/t39.24130-6/10000000_654774468337843_3147512971522138360_n.mp4?_nc_cat=108&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6Im9lcF9oZCJ9&_nc_oc=AQn4ymrIz3K5FON-o93ABrduOkFznqNWNgbOr0crh41yCPQ5Qy0uca62QFJolbmLJGo&_nc_ht=scontent-lht6-1.xx&oh=21195ade3ce6328c78c0a7bc4f712157&oe=5E104050&dl=1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *