မႏ ၱေလးျမိဳ ့ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ (Mandalay City Development Committee) မွ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဦးစီးဌာန (Environmental Conservation Department) သို ့တင္ျပထားေသာ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမွဳေရး ထိခိုက္မွဳဆန္းစစ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ကို အမ်ားျပည္သူ သိရွိနိုင္ရန္ ေၾကညာခ်က္

မႏ ၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး၊ ျပည္ၾကီးတံခြန္ျမိဳ ့နယ္ ေရေပးေ၀ေရးစီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ရန္ နယ္သာလန္နိုင္ငံ၊ FMO ႏွင့္ ING Bank ထံမွ ယူရို ၂၉ဒသမ ၉၆သန္းေခ်းေငြရယူေရးနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မႏ ၱေလးျမိဳ ့ ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ (Mandalay City Development Committee) မွ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဦးစီးဌာန (Environmental Conservation Department) သို ့တင္ျပထားေသာ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမွဳေရး ထိခိုက္မွဳဆန္းစစ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ PDF ဖိုင္ကို တင္ျပပါသည္။ PDF ဖိုင္ အစအဆံုး ဖတ္ရွဳ လို ပါက ေအာက္ေဖာ္ျပပါ Email တြင္ ေတာင္းခံနိုင္ပါသည္။

Email : [email protected]

summary

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *