ေဆာင္းပါး

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ မိဘမ်ား သားသမီးကို ယခင္ေခတ္ထက္ ပိုမိုေစာင့္ၾကည့္ထိန္းခ်ဳပ္လာ

ယေန႔ေခတ္တြင္ ကမၻာ႔ႏိုင္ငံအသီးသီး၌ လူေနမႈစနစ္၊ လူမႈေရး၊  စီးပြားေရးစနစ္မ်ား က်ယ္၀န္းရႈပ္ေထြးလာသည့္အေလ်ာက္ လူငယ္လူရြယ္မ်ားလမ္းမွားသို႔ ေရာက္ကာ ပ်က္စီးေနၾကမည္ဟု အေမရိကန္လူမိ်ိဳးေရးစိတ္ ပညာရွင္မ်ားက ေထာက္ျပသည္။

အက်င့္ပ်က္ၿပီး ကိုယ္က်င့္တရား အားနည္းေဖာက္ျပန္လ်က္ရွိသည့္ လူငယ္လူရြယ္မ်ား တိုးပြားလာရသည့္ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းမွာ မိဘမ်ား၏ ထိန္းေက်င္းဆံုးမသြန္သင္မႈ ညံ့ဖ်င္းေသာေၾကာင့္သာ ျဖစ္သည္ဟု ၄င္းတို႔အနက္မွ ပညာရွင္အခိ်ဳ႕က ေ၀ဖန္သံုုးသပ္သည္။

ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ အလယ္၊ အလတ္တန္စားပညာတတ္ မိသားစုရွိမ်ားရွိ  မိဘမ်ားသည္ သားသမီးမ်ား မလုိလားအပ္ဘဲ ဆိုးသြမ္းမည့္အေရးကို ႀကိဳတင္တားဆီးလိုသျဖင့္ ယခင္ေခတ္က မိဘမ်ာထက္ပို၍ ၾကပ္မတ္ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းခ်ဳပ္လာၾကသည္။

ဟယ္လီေကာ့ပတာမိဘမ်ားဟူေသာ ေ၀ါဟာရျဖင့္ သေရာ္ခံရသည္အထိ စည္းကမ္းတင္းက်ပ္လြန္းသျဖင့္ ကေလးမ်ားအရြယ္ေရာက္လာလွ်င္ ပညာထူးခၽြန္ၿပီး အလုပ္အကိုင္ေကာင္းေကာင္းရႏိုင္မည့္ရလဒ္ကို မျငင္းႏိုင္ေၾကာင္း အေနာက္ေျမာက္တကၠသိုလ္မွ ေဘာဂေဗဒပါေမာကၡေဒါက္တာပတ္သီယတ္စ္ဒိုးေက က ေထာက္ခံေျပာၾကားသည္။

သို႔ရာတြင္ ထိုမိဘမ်ားႏွင့္ သာမန္မိဘမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးႏွင့္ သေဘာထားအျမင္ကြာဟမႈပမာဏ ႀကီးမားလာႏိုင္သည္ဟု ၄င္းကေထာက္ျပထားသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *