ေၾကာ္ျငာစာ

ေၾကာ္ျငာစာ

မႏၱေလး၊ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္၊ ေဒး၀န္းအေရွ႕ရပ္ကြက္၊ အကြက္အမွတ္ (၂၈၆)၊ ဦးပိုင္အမွတ္(၁-ဒ/၁)၊ ၃၅လမ္းႏွင့္ ၃၆လမ္းၾကား၊ ၈၆လမ္းႏွင့္၈၇လမ္းၾကားရွိ ဘိုးဘေျမကြက္ အမည္ေပါက္သူ ေဒၚျမင့္ျမင့္စန္း (၉/မနတ(ႏိုင္) ၀၁၂၆၈၄)က ေျမးမ်ားျဖစ္သည့္ ေမာင္ဘုန္းမာန္ေသြး၊ ေမာင္သစ္ညီေသြး၊ ေမာင္လင္းကာရံ၊ ေမာင္လင္းဘုန္းျမတ္တို႔အား ေပးကမ္းမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ ဘိုးဘအမည္ေပါက္ေျမပံုတင္ျပ၍ အေပးစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရန္အတြက္ေျမပံု၊ ေျမရာဇ၀င္ေရးကူးခြင့္ျပဳပါရန္ ေလွ်ာက္ထားလာပါသည္။ ကန္႔ကြက္လိုပါက ခိုင္လံုေသာအေထာက္အထားမ်ား၊ မွတ္ပံုတင္စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား၊ တရားရံုးဒီကရီမ်ားျဖင့္ (၁၄)ရက္အတြင္း ကန္႔ကြက္ႏိုင္ပါသည္။

ဌာနမွဴး၊ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းႏွင့္ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈဌာန

မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *