ကဗ်ာ

ေမတၱာပန္း

လူဟာ

ရပ္ေနစဥ္မွာ

က်န္းမာပါေစ

ေမတၱာေ၀လွ်င္ ။

သြားေနစဥ္မွာ

ခ်မ္းသာပါေစ

ေမတၱာေ၀လွ်င္ ။

ထိုင္ေနစဥ္မွာ

ေဘးကင္းပါေစ

ေမတၱာေ၀လွ်င္ ။

အိပ္ေနစဥ္မွာ

ေအာင္ျမင္ပါေစ

ေမတၱာေ၀လွ်င္ ။

သူေလွ်ာက္ေသာလမ္း

ေမတၱာပန္းခိုင္

ေမႊးလို႔ႀကိဳင္လို႔ ပြင့္မည္ကို ။

တို႔ေျမ တို႔ရြာ

တို႔ကမၻာမွာ

ေမတၱာပန္းမ်ား ပြင့္ေစသတည္း ။

ေမႊးလို႔ ႀကိဳင္လို႔ လန္းေစသတည္း ။      ။

ျမတ္ေထရ္ေက်ာ္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *