ေၾကာ္ျငာစာ

ေၾကာ္ျငာစာ

မႏၱေလး၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ်မ္းျမသာစည္ရပ္ကြက္၊ အကြက္အမွတ္(၉၀၆-ဃ/၄၁၀)၊ ဦးပိုင္အမွတ္(၅၄)၊ ရန္ကုန္-မႏၱေလးလမ္းအေနာက္ဘက္ရွိ ဂရန္ေျမကြက္အမည္ေပါက္ေသာ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ဦးစိုးလြင္ ကြယ္လြန္သျဖင့္ အေမြဆက္ခံပုိင္ဆိုင္ေၾကာင္း စာခ်ဳပ္အမွတ္(၁၉၂၀/၂၀၁၈)ျဖင့္ အေမြဆက္ခံခဲ့ေသာ ဇနီးျဖစ္သူ ေဒၚစိန္ညိဳ (၁၃/တကန(ႏိုင္)၀၉၉၃၅၅)က အမႈတြဲအမွတ္၊ ၁၇၆၈/၂၀၁၈-၂၀၁၉ျဖင့္ သက္တမ္းတိုး၊ အမည္ေျပာင္း ေလွ်ာက္ထားလာပါသည္။ ကန္႔ကြက္လိုပါက ခိုင္လံုေသာအေထာက္အထားမ်ား၊ မွတ္ပံုတင္စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား၊ တရားရံုးဒီကရီမ်ားျဖင့္ (၁၄)ရက္အတြင္း ကန္႔ကြက္ႏိုင္ပါသည္။

ဌာနမွဴး၊ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းႏွင့္ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈဌာန

မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *