ေၾကာ္ျငာစာ

ေၾကာ္ျငာစာ

မႏၱေလး၊ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္၊ မဟာႏြယ္စဥ္ရပ္ကြက္၊ အကြက္အမွတ္ ၄၁၃-က/ အပိုင္း(၅)၊ ဦးပိုင္အမွတ္ (၄၈)၊ ၃၆လမ္းႏွင့္ ၃၇လမ္းၾကား၊ ၆၉လမ္းႏွင့္ ေငြတေခ်ာင္းေျမာင္းၾကားရွိ ဂရန္ေျမကြက္အမည္ေပါက္သူ ေဒၚေအး  ၾကည္  (၁၃/နမတ(ႏိုင္)၀၃၁၂၀၉) က ေမာင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဦးႏွင့္ ဦးမ်ိဳးျမင့္တို႔အား ေပးကမ္းမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ ဂရန္စာခ်ဳပ္တင္ျပ၍ အေပးစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရန္အတြက္ ေျမပံု၊ ေျမရာဇ၀င္ေရးကူးခြင့္ျပဳပါရန္ ေလွ်ာက္ထားလာပါသည္။ ကန္႔ကြက္လိုပါက ခိုင္လံုေသာအေထာက္ထားမ်ား၊ မွတ္ပံုတင္စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား၊ တရားရံုးဒီကရီမ်ားျဖင့္ (၁၄)ရက္အတြင္း ကန္႔ကြက္ႏိုင္ပါသည္။

ဌာနမွဴး၊ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းႏွင့္ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈဌာန၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *