အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီပိုင္ အဆင့္ျမင့္ေစ်းခ်ိဳရွိ စက္ေလွကား(၆)စင္း ႏွင့္ ဓာတ္ေလွကား(၁)စင္းတို႔အား အသစ္လဲလွယ္တပ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ မူလတပ္ဆင္ထားေသာ စက္ေလွကား(၆)စင္းႏွင့္ ဓာတ္ေလွကား(၁)စင္းတို႔အား အၿပီးအပိုင္ ျဖဳတ္သိမ္းယူေဆာင္ရန္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ေခၚယူသြားမည္ျဖစ္ရာ ေအာက္ပါအစီအစဥ္အတိုင္း တင္ဒါတင္သြင္းႏိုင္သည္-

(က) အိတ္ဖြင့္တင္ဒါပံုစံေရာင္းခ်မည့္ရက္                      –  (၂၁-၁-၂၀၁၉)ရက္၊ (တနလၤာေန႔)

(ခ)  အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေရာင္းခ်မည့္ေနရာ                        –   ေစ်းႏွင့္သားသတ္ဌာန

ရတနာပံုေစ်း၊ ေျမေအာက္ထပ္

(ဂ) အိတ္ဖြင့္တင္ဒါပံုစံေစ်းႏႈန္း                                   –  တစ္စံုလွ်င္ ၁၀၀၀၀/-

(ဃ) အိတ္ဖြင့္တင္ဒါပံုစံ ေနာက္ဆံုးတင္သြင္းရမည့္ရက္    – ၂၀-၂-၂၀၁၉ ရက္

၉နာရီမွ ၁၆း၃၀ နာရီ အတြင္း

(င) အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ တင္သြင္းရမည့္ေနရာ                     – ေစ်းႏွင့္သားသတ္ဌာန

ရတနာပံုေစ်းေျမေအာက္ထပ္

(စ) အိတ္ဖြင့္တင္ဒါဖြင့္ေဖာက္မည့္ ေန႔ရက္ႏွင့္အခ်ိန္        – ၁-၃-၂၀၁၉ရက္၊ (၁၃း၀၀)နာရီ

(ဆ) အိတ္ဖြင့္တင္ဒါဖြင့္ေဖာက္မည့္ေနရာ                     – မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ

အစည္းအေ၀းခန္းမ

(ဇ) ဆက္သြယ္ရမည့္လိပ္စာ                                    – ဌာနမႈး၊ ေစ်းႏ်််ွင့္သားသတ္ဌာန

မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ

တင္ဒါေခၚယူေရးႏွင့္ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *