ကဗ်ာ

ျမေသြးခ်ယ္  သို႕

အို ျမေသြးခ်ယ္

အလွေရးၾကြယ္လို႔

ပ၀ါေထြးငယ္စု

ရတနာေလးႏွယ္ဥ

ခဏေလးကြယ္ ရႈဖို႔—။

အို ျမေသြးခ်ယ္

ဘ၀ေတြးနယ္ၾကား

ဘယာေဘး ကြယ္ထား

ဇရာေဆြး ဖယ္ရွား

လွေသးတယ္ ႏုလို႔ ။

အို ျမေသြးခ်ယ္

ဇာတိ၊ ဇရာ ၊ ဗ်ာတိ၊ မရဏ

ရုပ္၊ နာမ္၊ ခႏၶာ မွန္စြာမျမဲ

ပ်ိဳ ခဏ အို ၾကရ

နဂိုလွမရွိ ကိုယ္လွ၏ လို႔

ဘိဇၥ်မကဲ အနိစၥျပဳ ဖို႔ ။

အို ျမေသြးခ်ယ္

အသိ၊ သတိ  ရင္၀ယ္ညွိ

ငါ မဟုတ္ သူ မဟုတ္

အတၱနဲ႔ ဒိတၱိကို ခ်ဳပ္

၀ိပႆနာနဲ႔ ရႈကာ ျဖဳတ္စို႔ ။

ေအာင္တိုး(စိန္ျခယ္)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *