ကဗ်ာ

ျမၾကာ

အေတြးစိတ္နဲ႔

ေဆြးရိပ္မွာ ၾကာမေနေစလိုပါ

ၾကာပြင့္သာ လွဴပါရေစေတာ့ ဘုရား။

လူျဖစ္ျခင္း ၀ဲၾသဃၾကား

ဆႏၵမ်ား ျဖစ္မလာ

ၾကာတာလည္း မလိုတာပါ ဘုရား။

ေနစိတ္ စားစိတ္

တိတ္ဆိတ္လို႔ ေဖာ္မဲ့စြာ

မေနလိုတာလည္း ၾကာေတာ့

ၾကာပန္းလွဴျဖစ္ျပန္ေရာ ဘုရား။

ေစာင့္စားတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္

ေန႔ရက္ဆက္ ဘယ္မၾကာ

ျမန္ျမန္သာ ေပးသနားေတာ္မူပါ့

ၾကာပန္းသာ ကပ္လွဴပါရေစ ဘုရား။

ေအးျမႏု

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *