ကဗ်ာ

အမႈိက္

– ကားႀကီး ကားငယ္ အသြယ္သြယ္ႏႇင့္

အံ့ဖြယ္လုပ္အား စည္ပင္သားတို႔

ႏိုးၾကားစုရံုး အမႈိက္က်ံဳးသည္

ၿမိဳ႕လံုးအႏွံ႔ သန္႔စင္မည္- – – ။

– အိမ္သံုး ဆိုင္သံုး ေစ်းသံုး ျပန္႔က်ယ္

ေန႔စဥ္ဆယ္လည္း ပြားျမဲ တိုးျမဲ

ဆံုးပဲမျမင္ တို႔၀န္းက်င္- – – ။

– တစ္ေယာက္အားျဖင့္ ယူေသာ္ မရ

တစ္ေသာင္းအားျဖင့္ ယူေသာ္ ရ၏

လိုလွ်င္ၾကံဆ နည္းလမ္းရ

ညီညာျဖျဖ စိတ္ထားမွ်

ေရွးကစာဆို ရင္ထဲၿပိဳခဲ့

ထိုထိုစိတ္ဓာတ္ လြန္ျမင့္ျမတ္၏

ထားအပ္စိတ္ထား မနး္ၿမိဳ႕သားတို႔

လုပ္အားျပဖို႔ ႀကိဳးစားစို႔- – – ။

– တီထြင္ၾကံဆ လိုကားရ၏

လမ္းစေဖြရွာ သံုးပါသရီးအား(3R)နည္းပညာ- – –

Reduce- – – အမႈိက္ေလွ်ာ့ခ်ပါ

Refuse- – -ျပန္သံုးပါ

Recycle- – -ေျပာင္းလဲသံုးပါ

တို႔ျပည္သူသာ အခရာ- – – ။

– နိစၥဓူ၀ ေန႔စဥ္ဘ၀

အမႈိက္ကင္းမွ ၿမိဳ႕ေတာ္လွ- – – ။

– တစ္ဦးမွ တစ္ဖြဲ႔ တစ္ဖြဲ႔မွ တစ္ရပ္

တစ္ရပ္မွ တစ္ၿမိဳ႕ တစ္ၿမိဳ႕မွ တစ္နယ္

က်ယ္သည့္အ၀န္း ေပါင္းစုခ်ဥ္းေသာ္

သန္႔ရွင္းၿမိဳ႕ေတာ္ သာဓုေခၚမည္

တူညီစ လိုက္ၾကပါစို႔- – – ။

ေမွ်ာ္ရည္ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ဆီသို႔- – – ။

(၂၀၁၉ ႏွစ္သစ္ကို ႀကိဳဆိုလ်က္- – -)

ေဒၚက္တာဆင့္စိုး

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *