အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

၁။   မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ ၁၁-၁-၂၀၁၉ မွ ၁၃-၁-၂၀၁၉အထိ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ေစ်းပဲဲြေတာ္ကာလအတြင္း၌ စက္ဘီး၊ ဆုိင္ကယ္၊ ကားအပ္ႏွံခေကာက္ခံခြင့္လုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္လုိသူမ်ားသည္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ ၁၀-၁-၂၀၁၉ ရက္ေန႔ (၁၃း၀၀)နာရီ ေနာက္ဆံုးထား၍ စီမံေရးရာဌာနသုိ႔ တင္သြင္းရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၂။   အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာမ်ားအား ၈-၁-၂၀၁၉ ရက္ေန႔မွ ၁၀-၁-၂၀၁၉ (၁၂း၀၀)နာရီအထိ တစ္ေစာင္လွ်င္ က်ပ္ (၂၀၀၀)ႏႈန္းျဖင့္ စီမံေရးရာဌာန၌ ၀ယ္ယူႏုိင္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကာ္ျငာအပ္ပါသည္။

ဌာနမွဴး၊ စီမံေရးရာဌာန

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *