ေၾကာ္ျငာ

အသိေပးေၾကျငာျခင္း

      မႏၱေလးၿမိဳ႔ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ နယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လမ္းမ်ားအား ယခင္တစ္လမ္းေမာင္းသတ္မွတ္ထားရာမွ ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ(၂)ရက္ေန႔မွစ၍ ႏွစ္လမ္းေမာင္းသတ္မွတ္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္-

၁။   ၈၁လမ္း၊ ၄၂လမ္းႏွင့္ မဟာမုနိဘုရားႀကီးအေရွ႕ဘက္မုခ္ၾကား

၂။   ၄၂လမ္း၊ ၈၁လမ္းႏွင့္ ၈၄လမ္းၾကား

၃။   ၄၅လမ္း၊ ၈၁လမ္းႏွင့္ ၈၄လမ္းၾကား

၄။   ရတနာပူရျပတုိက္လမ္း၊ ရန္-မန္းလမ္းႏွင့္ မဟာမုနိဘုရားႀကီးအေရွွ႕ဘက္မုခ္ၾကား

မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *