အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

၁။      မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔၊ မႏၱေလးၿမိဳ႔ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ စီမံခန္႔ခြဲပုိင္ခြင့္ရွိေသာ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႔နယ္၊ လမ္းႏွင့္ လမ္းေထာင့္ရွိ အေဆာက္အအံု၏ ပထမထပ္ သီရိမဂၤလာခန္းမအား အိတ္ဖြင့္တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ငွားရမ္းသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

၂။      အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္းလုပ္ငန္းအား ေအာက္ပါအတုိင္း က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္-

(က)    ေလွ်ာက္လႊာ စတင္ေရာင္းခ်မည့္ေန႔ရက္                –        ၇-၁-၂၀၁၉ ရက္

(ခ)     ေလွ်ာက္လႊာေနာက္ဆံုးအပ္ႏွံရမည့္ေန႔ရက္/အခ်ိန္    –        ၂၅-၁-၂၀၁၉ ရက္၊  ၁၂း၀၀ နာရီ

(ဂ)     အိတ္ဖြင့္တင္ဒါက်င္းပမည့္ေနရာ                         –       မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေ

ရးေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းခန္းမ

(ဃ)    တင္ဒါဖြင့္ေဖာက္စစ္ေဆးမည့္ရက္/အခ်ိန္              –        ၂၈-၁-၂၀၁၉ ရက္၊ ၁၃း၀၀ နာရီ

၃။     အထက္ပါတင္ဒါေလွ်ာက္လႊာ တစ္စံုလွ်င္က်ပ္ ၂၀၀၀/-ႏႈန္းျဖင့္ ၀ယ္ယူႏုိင္ပါသည္။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား သိရွိလုိပါက မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ စီမံေရးရာဌာန၊ ဖုန္း-၀၂-၄၀၆၄၇၅၀ သုိ႔ ရံုးခ်ိန္အတြင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။

တင္ဒါေကာ္မတီ

မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *