အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

၁။      မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႔၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ တင္ဒါေကာ္မတီသည္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ စီမံခန္႔ခဲြပုိင္ခြင့္ရွိေသာ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႔နယ္၊ ၿမိဳ႔သစ္အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္၊ အကြက္အမွတ္(တ-၇)၊ သိပၸံလမ္း၊ ၆၉လမ္း ႏွင့္ လမ္း၇၀ၾကားရွိ Mandalay Convention Centre အား ႏွစ္ရွည္ငွားရမ္းခ်ထားရန္အတြက္ ျပည္တြင္း/ျပည္ပကုမၸဏီမ်ားအား အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ တင္သြင္းႏုိင္ရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

၂။      အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္းလုပ္ငန္းအား ေအာက္ပါအတုိင္း က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာ(၁)စံုလွ်င္ ၅၀၀၀၀ိ/-ႏႈန္းျဖင့္ ၀ယ္ယူႏုိင္ပါသည္။ သိရွိလုိေသာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ စီမံေရးရာ ဌာန၊ ဖုန္း ၀၂-၄၀၆၄၇၅၀ သုိ႔ ရံုးခ်ိန္အတြင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္-

(က)    အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာ             –        ၇-၁-၂၀၁၉ ရက္

စတင္ေရာင္းခ်မည့္ရက္

(ခ)     တင္ဒါတင္သြင္းရမည့္ေနာက္ဆံုး      –        ၂၅-၁-၂၀၁၉ ရက္

ရက္/အခ်ိန္                                           (၁၂း၀၀)နာရီ

(ဂ)     အိတ္ဖြင့္တင္ဒါက်င္းပမည့္ေနရာ       –        မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ

အစည္းအေ၀းခန္းမ

(ဃ)    တင္ဒါဖြင့္ေဖာက္စစ္ေဆးမည့္ရက္/    –        (၂၈-၁-၂၀၁၉) ရက္

အခ်ိန္                                                  (၉း၀၀)နာရီ

တင္ဒါေကာ္မတီ

မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *