သတင္း

ၿမိဳ႕ေတာ္သာယာလွပေရး အတြက္လမ္းမီးတုိင္မ်ားေပးလွဴ

မႏ ၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက မႏ ၱေလးၿမိဳ႕ကုိဘက္စုံမွာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါသည္။ ယင္းသုိ႔ေဆာင္ရြက္ၾကရာတြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိလမ္းမမ်ား၊ လမ္းသြယ္မ်ား အားလုံးကုိ ညအခ်ိန္တြင္ အေမွာင္ထု မဖုံးလႊမ္းေစေရးအတြက္ လမ္းမီးမ်ားတပ္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းလည္း ပါ၀င္ပါသည္။

လမ္းမီးမ်ားတပ္ဆင္ရာတြင္ လမ္း၏ အေနအထား၊ လမ္းအက်ယ္ကုိ အေျခခံၿပီး LED မီးလုံးမ်ားကုိ ၀ပ္အားမည္မွ်အသုံးျပဳရမည္၊ မီးတုိင္အျမင္႔မည္မွ်ရွိရမည္၊ မီးလုံးမ်ားကုိ လမ္းေဘးတစ္ဘက္တစ္ခ်က္တြင္ Single Arm မီးတုိင္စုိက္ၿပီး ၊ လမ္းလယ္တြင္ မီးတုိင္စုိက္ထူၿပီး Double Arm မီးတုိင္စုိက္မွ အလင္းေရာင္လုံေလာက္မည္လား Streetlight Techenology ေခၚ လမ္းမီးမ်ားထြန္းညွိပုံ နည္းပညာျဖင္႔တြက္ခ်က္ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

လမ္းမီးမ်ားစုိက္ထူထြန္းညွိေပးသျဖင္႔ ညအေမွာင္တြင္ အလင္းေရာင္ေကာင္းစြာရရွိၿပီး ယာဥ္မ်ားသြားလာမွဳ အဆင္ေျပကာ ယာဥ္အႏ ၱရာယ္ေလ်ာ႔ပါးျခင္း၊ ရာဇ၀တ္မွဳမ်ား က်ဆင္းျခင္း၊ မိသားစုမ်ား ညအခ်ိန္မွာ လုံၿခံဳစိတ္ခ်စြာ သြားလာနိဳင္သျဖင္႔ အပမ္းေျဖ အျပင္ထြက္သြားလာလည္ပတ္နိဳင္ျခင္း စသည္႔ အက်ိဳးမ်ား ရရွိၾကပါသည္။

အထက္ပါအတုိင္း အက်ိဳးမ်ားရရွိသည္ကုိသိျမင္ျခင္း၊ မႏ ၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ႏွင္႔ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ အားေပးေထာက္ခံၿပီး ျပည္သူလူထုက အတူပူးေပါင္းလက္တဲြပါ၀င္လုိသည္႔ ဆႏၵမ်ား ေပၚေပါက္လာၾကပါသည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ေဒါက္တာရဲလြင္၊ ေဒါက္တာလွမ်ိဳးခင္၊ သား ေဒါက္တာ နိဳင္လြင္တုိ႔ မိသားစုက (၃၅)လမ္း (၆၂)လမ္းမွ (၆၇)လမ္းအထိ လမ္းမီးတုိင္မ်ား လွဴဒါန္းသည္႔သတင္းကုိ ေတြ႔ျမင္သည္႔အခါ ျပည္သူလူထုကလည္း လမ္းမီးမ်ား လွဴဒါန္းလုိၾကေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေျပာၾကား လာၾကပါသည္။ ယင္းသုိ႔ လွဴဒါန္းၾကသူမ်ားမွာ မႏ ၱေလးၿမိဳ႕ကသာမက အျခားၿမိဳ႕မ်ားႏွင္႔ နိဳင္ငံရပ္ျခားေရာက္ ျမန္မာမ်ားပါ ပါ၀င္သည္။

လွဴဒါန္းလုိသူမ်ား မ်ားစြာေပၚေပါက္လာသျဖင္႔ မႏ ၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက မီးတိုင္တစ္ တိုင္အတြက္္ကုန္က်စားရိတ္ကို တြက္ခ်က္ေပးပါသည္။ တြက္ခ်က္သည့္အခါ အလွဴရွင္သက္သာ ေအာင္လိုအပ္သည္႔ ဓာတ္တိုင္၊ LED မီးသီး၊ concrete footing ဖိုး ႏွင္႔ ( ျပင္ပက လုပ္သားငွားရေသာ) ေျမက်င္းတူးခကုိ သာ တြက္ခ်က္သည္။ မီးႀကိဳး လမ္းလယ္ကၽြန္းငယ္ ၊ breaker, timer အတြက္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္က က်ခံသည္။ တပ္ဆင္မွဳ က်ြမ္းက်င္ပညာရွင္အျဖစ္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား၏ လုပ္အားျဖင္႔ ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ မီးတုိင္၊ မီးလုံးမ်ားကုိ ကုမၸဏီက တိုက္ရိုက္၀ယ္ရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္သည္႔အတြက္ မီးလုံးမ်ား ႏွစ္ဘက္ပါသည္႔ လမ္းလယ္မီးတိုင္ double arm တစ္ခုကို ၁၀သိန္း၊ မီးသီးတစ္လံုးပါသည္႔လမ္းေဘးမီးတိုင္ Single Arm တစ္ခုကို ၇သိန္းခြဲသာ သတ္မွတ္ပါသည္။ မီးလုံးမ်ားမွာ (၇)ႏွစ္ အာမခံ ျဖစ္သည္။

လွဴဒါန္းလုိသူမ်ားအေနျဖင္႔ တစ္တိုင္ခ်င္းလွဴနိဳင္ သလိုမိမိေနထုိင္ရာလမ္းအတြက္လည္း စုေပါင္းလွဴလုိ ကလည္းလွဴနိဳင္ၾကပါသည္။ မီးတုိင္ေဟာင္း မီးလုံးေဟာင္းမ်ားကုိလည္း လမ္းမီးမရွိေသးေသာ လမ္းမ်ားတြင္ ေျပာင္းေရႊ႕တပ္ဆင္သျဖင္႔ မီးတုိင္အလွဴရွင္မ်ားက ကုသုိလ္ႏွစ္ခုကုိ တစ္ၿပိဳင္တည္းရရွိၾကသည္။ အလွဴရွင္မ်ား အမည္ကုိ ေပးလွဴသည္႔မီးတုိင္တြင္ စတီးပလိပ္ျပားျဖင္႔ ေရးထုိး မွတ္တမ္းတင္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ဦးတင္ေမာင္၊ ေဒၚနန္းလွစိန္ မိသားစုတုိ႔က က်ံဳးေျမာက္ဘက္ႏွင္႔ အေနာက္ဘက္တြင္ Double Arm ( ၁၂၆)တုိင္၊ ရ၈လမ္း ( သိပၸံလမ္းမွ တံခြန္တုိင္အ၀ုိင္းအထိ) Double Arm (၂၀၃) တုိင္ ၊စုစုေပါင္း ( ၃၂၉)တုိင္ ေပးလွဴပါသည္။ ေဒါက္တာ လင္းသူဟန္ ( ZHM Co., Ltd) က (၁၄)လမ္း ( လမ္း၈၀မွ ၈၆လမ္းအထိ)၊ ၂၆-၆၆ လမ္းေထာင္႔၊ ၂၆-၈၀ လမ္းေထာင္႔၊ အစုိးရ အဖဲြ႔ရုံးပတ္လည္ ေနရာမ်ားအတြက္ Single Arm  ေပးလွဴသည္။ ဦးသက္နိဳင္ထြန္း ( MT Electronics) က မႏ ၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ရုံးပတ္လည္အတြက္ Single Arm ( ၁၀) တုိင္ ေပးလွဴခဲ႔ပါသည္။

(မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *