အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

၁။      မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ သန္႔ရွင္းေရးဌာနမွ အမိႈက္သိမ္းသံကန္ (Tank Carrier) မ်ား ၀ယ္ယူလုိပါသည္။

၂။      သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ အမိႈက္သိမ္း သံကန္ (Tank Carrier)မ်ား တင္သြင္းေရာင္းခ်လုိသူ မ်ားမွ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတုိင္း အိတ္ဖြင့္တင္ဒါတင္သြင္းႏုိင္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္-

(က)    အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာ             –        ၁၅-၁-၂၀၁၉(အဂၤါေန႔)

စတင္ေရာင္းခ်မည့္ရက္

(ခ)     အိတ္ဖြင့္တင္ဒါတင္သြင္းရန္             –        ၂၆-၂-၂၀၁၉(အဂၤါေန႔)

စာရင္းေပးသြင္းရမည့္ေန႔/အခ်ိန္

(ဂ)     အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေဆာင္ရြက္မည့္ေန႔     –        ၂၇-၂-၂၀၁၉(ဗုဒၶဟူးေန႔)

(ဃ)    အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေဆာင္ရြက္မည့္ေနရာ-         မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ

၃။     အထက္ပါတင္ဒါပံုစံမ်ားကုိ တစ္စံုလွ်င္က်ပ္ ၅၀၀၀/-ႏႈန္းျဖင့္ ရံုးခ်ိန္အတြင္း သန္႔ရွင္းေရး ဌာန(နန္းေရွ႔ေစ်းအေပၚထပ္)တြင္ ၀ယ္ယူႏုိင္ပါသည္။ (အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား သိရွိ လုိပါက ဖုန္း-၀၂-၄၀၇၂၀၀၃)သုိ႔ စံုစမ္းႏုိင္ပါသည္။

သန္႔ရွင္းေရးဌာန

မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *