အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

၁။      မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ စက္ရံုႏွင့္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဌာနတြင္ အသံုးျပဳရန္ Octane 92 (၁၀၀၀၀)ဂါလန္ႏွင့္ ပရီမီယမ္ဒီဇယ္ဆီ (၂၅၀၀၀)ဂါလန္၀ယ္ယူရန္အတြက္ ေအာက္ပါအစီအစဥ္အတုိင္း အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚရမည္ ျဖစ္ပါသည္-

(က)    တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာစတင္ေရာင္းခ်မည့္ရက္   –        ၂၆-၁၂-၂၀၁၈

(ခ)     တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာပိတ္မည့္ရက္                –        ၂၈-၁၂-၂၀၁၈

(ဂ)     ေလွ်ာက္လႊာေရာင္းခ်မည့္ေနရာ                 –        ၆၂လမ္း၊ စက္ရံုႏွင့္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဌာန

(ဃ)    အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေဆာင္ရြက္မည့္ေန႔ရက္/အခ်ိန္-        ၃-၁-၂၀၁၉ရက္၊ ေန႔လည္(၁၅း၀၀)နာရီ

(င)     အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေဆာင္ရြက္မည့္ေနရာ           –        ၂၆လမ္း၊ ၇၁လမ္းႏွင့္၇၂လမ္းၾကား၊

မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ

(၆)ထပ္ေဆာင္အစည္းအေ၀းခန္းမ

(စ)     တင္ဒါ(၁)စံုေရာင္းေစ်းႏႈန္း                        –        ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးလွ်င္ က်ပ္ ၁၀၀၀၀/-

၂။     တင္ဒါရရွိသူသည္ တည္ဆဲဥပေဒအရ ေပးေဆာင္ရမည့္ အခြန္အခမ်ားအားလံုးကို ေပးေဆာင္ရမည္။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိလုိပါက ဌာနမွဴး၊ စက္ရံုႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဌာန ဖုန္းနံပါတ္၊ ၀၂-၈၀၁၅၇၊ ၀၂-၈၁၃၁၆ သုိ႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏုိင္ပါသည္။

ဌာနမွဴး၊ စက္ရံုႏွင့္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဌာန

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *