မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ

မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္၀န္မီနီမာရသြန္ၿပိဳင္ပဲဲြ(၂၀၁၉)အား ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ(၄)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *