ဗဟုသုတ

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ စမတ္ဖုန္းသံုးစြဲမႈ တစ္ရက္လွ်င္ ၇ နာရီ ေက်ာ္သည္အထိ ျမင့္တက္ေရာက္ရွိလာ

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ စမတ္ဖုန္း သံုးစြဲမႈပမာဏသည္ တစ္ရက္လွ်င္ ၇ နာရီေက်ာ္သည္အထိ ျမင့္တက္ေရာက္ရွိလာေနေၾကာင္း အမ်ိဳးသား က်န္းမာေရးအဖဲြ႔အစည္းက အတည္ျပဳထားသည္။

အဆုိပါအဖြဲ႔အစည္းက စမတ္ဖုန္းမ်ား လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းသုိ႔ ထုိးေဖာက္၀င္ေရာက္ လာျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆန္းစစ္ေလ့လာရာမွ ကေလးသူငယ္မ်ား ဖုန္းသံုးစြဲေသာ အခ်ိန္ ပမာဏကုိ တြက္ခ်က္ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကေလးသူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ လက္ကုိင္ဖုန္း၊ ရုပ္ျမင္သံၾကား စသည့္ နည္းပညာ ထုတ္ကုန္မ်ားကုိ တုိးျမွင့္အသံုးျပဳလာသည့္အေလ်ာက္ ၄င္းတုိ႔၏ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ အမွန္တကယ္ ထိေတြ႔သင္ယူေလ့လာရေသာအခ်ိန္သည္ တစ္ရက္လွ်င္ ၂ နာရီမွ်သာ ၾကာျမင့္ လာေၾကာင္း သုေတသီတစ္ဦးက ေထာက္ျပသည္။

သုိ႔ျဖစ္ရာ ၄င္းတုိ႔၏ စမတ္ဖုန္းႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကားၾကည့္ခ်ိန္ကို ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ျပင္ပ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ထိေတြ႔ခ်ိန္ကုိ မိဘမ်ားဘက္မွ ဂရုစုိက္ၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ တိုးျမွင့္ေပးသင့္ သည္ဟု ၄င္းက အႀကံျပဳသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္းတြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ ကေလးသူငယ္မ်ား စမတ္ဖုန္း ႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကားကို တုိးျမွင့္သံုးစြဲလာၾကျခင္းျဖစ္သည္။

MT

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *