ဗဟုသုတ

ကမၻာ့ေလထုထဲရွိ အုိင္ယြန္ႏုိစဖီးယားနယ္ကို ရုရွားႏွင့္တရုတ္ ပူးေပါင္းၿပီး

ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေန

ကမၻာ့ေလထုထဲရွိ အုိင္ယြန္ႏုိစဖီးယားနယ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚေနေသာ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ မ်ားကုိ ရုရွားႏွင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံပူးေပါင္းၿပီး ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေပးေနေၾကာင္း ႏွစ္ႏုိင္ငံမွ တာ၀န္ ရွိသူမ်ားက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည္။

ထုိနယ္အတြင္း၌ ယခင္က အုိင္းယြန္းမ်ား ေနသားတက်ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုေနာက္ပုိင္းတြင္မူ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ယုိယြင္းပ်က္စီးခဲ့ရာ ၄င္းကို ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္ လုိအပ္ေနၿပီဟု ရုရွားႏွင့္ တရုတ္သိပၸံပညာရွင္မ်ား ေလ့လာေတြ႔ရွိခဲ့သည္။

ယင္းေတြ႔ရွိခ်က္အရ အုိင္ယြန္ႏုိစဖီးယားနယ္ထဲသုိ႔ အုိင္းယြန္းမ်ားထည့္လႊတ္ၿပီး တရုတ္ ႏုိင္ငံႏွင့္ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားအထက္ရွိ အုိင္ယြန္ႏုိစဖီးယားနယ္အသီးသီးတြင္ ႀကံဳေတြ႔ရမည့္ တုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခဲ့သည္။

အဆုိပါ ႏွစ္ႏုိင္ငံမွ သိပၸံပညာရွင္မ်ားသည္ ကမၻာ့ေလထုဟင္းလင္းျပင္ထဲသုိ႔ ႏ်ဴထရြန္မ်ား၊ မုိက္ခရုိေ၀ဖ္လိႈင္းမ်ား လႊင့္ထုတ္ၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ သုေတသနမ်ားကုိလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ေတာင္တရုတ္ေမာနင္းပုိ႔စ္သတင္းစာတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

၄င္းတုိ႔၏ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္ ရလဒ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တရုတ္ႏုိင္ငံထုတ္ ကမၻာေျမႏွင့္ ၿဂိဳဟ္ဆုိင္ရာ ရူပေဗဒဂ်ာနယ္၌ အေသးစိတ္တင္ျပထားသည္။

MT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *