ေဆာင္းပါး

မ်က္ကပ္မွန္တပ္ဆင္ထားလ်က္ အိပ္စက္သူမ်ား ပုိးမႊားကူးစက္ခံရၿပီး မ်က္စိကြယ္ႏုိင္

မ်က္ကပ္မွန္ကို ရုိးရုိးမ်က္မွန္ မတပ္လုိသူမ်ားကျဖစ္ေစ၊ မ်က္စိသူငယ္အိမ္အေရာင္ ေျပာင္းၿပီး အလွဆင္သူမ်ားကျဖစ္ေစ၊ တပ္ဆင္အသံုးျပဳၾကရာတြင္ ႀကံဳေတြ႔ရတတ္ေသာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အေမရိကန္သိပၸံပညာရွင္မ်ား စူးစမ္းေလ့လာခဲ့ရာ မ်က္ကပ္မွန္ကို မျဖဳတ္ဘဲ တပ္ဆင္လ်က္ အိပ္စက္သူမ်ား မ်က္စိကြယ္ႏုိင္ပံုကို ေဖာ္ထုတ္ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု တစ္၀န္း၌ လူေပါင္း ၄၅ သန္းခန္႔ မ်က္ကပ္မွန္မ်ားကို တပ္ဆင္အသံုးျပဳေနၾကသျဖင့္ အက်ိဳးအျပစ္အသီးသီးကို ေဖာ္ထုတ္သိရွိႏုိင္ရန္ အေမရိကန္ မ်က္စိဆရာ၀န္မ်ားေကာင္စီက ဦးေဆာင္၍ သုေတသနျပဳ ေလ့လာခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

အျမင္အာရံုႏွင့္ပတ္သက္၍ အားနည္းခ်ိဳ႕ယြင္းသူမ်ားကို အျခားသူမ်ားႏွင့္တန္းတူ ေနထုိင္ရွင္သန္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ရာတြင္ အဆင္ေျပေစရန္ ရည္ရြယ္၍ မ်က္ကပ္မွန္မ်ားကို တီထြင္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေနျခင္းျဖစ္ရာ လြဲမွားအသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ မ်က္စိက်န္းမာေရး ျပႆနာ ႀကံဳေတြ႔ႏုိင္မည္ဟု ဆုိသည္။

ေန႔ခင္းဖက္တြင္ သြားလာလႈပ္ရွားစဥ္ ဖုန္ႏွင့္ အျခားအညစ္အေၾကးမ်ား ကပ္ညိ ေနေသာ မ်က္ကပ္မွန္မွတစ္ဆင့္ ဘတ္တီးရီယားပုိးမႊားမ်ား မ်က္လံုးထဲအထိ ၀င္လာႏုိင္ေၾကာင္း အဆုိပါ အေမရိကန္မ်က္စိသုေတသီမ်ားက သတိေပးသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ မ်က္ကပ္မွန္သံုးသူမ်ားအေနျဖင့္ မအိပ္မီ ေန႔ခင္းဖက္တြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ မ်က္ကပ္မွန္ကုိ ျဖဳတ္ေဆးၿပီးမွသာ အိပ္သင့္သည္။

(MT)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *