ကဗ်ာ

“တို႔ၿမိဳ႔႔ေတာ္စည္ပင္”

☺    အမိႈက္ေတြေကာက္

လမ္းေတြေဖာက္

တစ္ေယာက္အစ တစ္ရာ

စုေပါင္းညီညာ မႏၱလာ ။

☺    အေမွာင္ၿဖိဳခြင္း

မီးေတြလင္း

ေဘးကင္းခ်မ္းေအး မႏၱေလး ။

☺    ေခတ္ေဟာင္းလြန္ရစ္

ေခတ္သစ္ေက်ာ္ၿပီ

ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ ေစတနာ ။       ။

မာမီေဒၚခင္ႏြဲ႔ၾကည္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *